بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-ابهر  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
ارسال آخرین قیمت میلگرد از طریق پیامک
10009155512718
التماس دعا

۰۳/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۹۲۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۶۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۹۲۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۲۵

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۷۹۸۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۴۳۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۷۹۸۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۴۳۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۵۲۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۷۹۲۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۷۶۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۶۷۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۵۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۱۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۸۷۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۵۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۷۹۸۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۷۷۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۳۷۰

      A3          
ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۱۱۰

                  A2                           
۲

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۳۵۰

       A3             
۳

میلگرد فایکو سایز {۱۴تا۲۵}

۱۸۱۱۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۴

۱۷۹۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۹۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۹۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۷۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۲۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۷۵۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵و۶و۸ فابريك

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ دوشنبه 1393/09/03 ] [ 11:9 ] [ عارفخانی ]

۰۲/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۹۲۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۶۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۹۲۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۲۵

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۰۳۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۴۸۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۰۳۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۴۸۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۷۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۰۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۷۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۵۲۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۱۲۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۸۷۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۵۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۰۱۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۸۱۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۴۱۰

      A3          
ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۱۱۰

                  A2                           
۲

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۳۵۰

       A3             
۳

میلگرد فایکو سایز {۱۴تا۲۵}

۱۸۱۱۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۴

۱۷۹۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۹۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۹۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۷۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۲۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۷۵۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵و۶و۸ فابريك

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ یکشنبه 1393/09/02 ] [ 11:17 ] [ عارفخانی ]

۰۱/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۹۱۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۶۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۹۱۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۲۵

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۰۸۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۵۲۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۰۸۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۵۲۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۷۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۰۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۷۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۵۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۱۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۹۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۵۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۰۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۸۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۴۶۰

      A3          
ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۱۱۰

                  A2                           
۲

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۳۵۰

       A3             
۳

میلگرد فایکو سایز {۱۴تا۲۵}

۱۸۱۱۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۴

۱۷۹۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۹۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۹۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۷۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۲۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۸۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵و۶و۸ فابريك

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
 

[ شنبه 1393/09/01 ] [ 11:5 ] [ عارفخانی ]

۲۹/آبان/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۹۲۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۶۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۹۲۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۲۵

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۱۷۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۶۲۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۱۷۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۶۲۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۶۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۷۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۰۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۸۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۷۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۵۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۱۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۹۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۵۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۰۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۸۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۴۶۰

      A3          
ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۱۱۰

                     A2                           
۲

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۳۵۰

       A3             
۳

میلگرد فایکو سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۱۱۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۴

۱۷۹۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۹۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۹۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۷۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۲۰۰

25كيلو

[ پنجشنبه 1393/08/29 ] [ 11:1 ] [ عارفخانی ]

۲۸/آبان/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۹۲۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۶۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۹۲۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۲۵

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۱۷۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۶۲۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۱۷۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۶۲۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۶۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۷۸۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۱۳۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۹۳۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۸۳۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۷۲۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۲۲۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۰۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۵۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۲۱۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۰۰۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۶۱۰

      A3          
ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۱۱۰

                     A2                           
۲

میلگرد فایکو سایز {۱۲}

۱۸۳۵۰

       A3             
۳

میلگرد فایکو سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۱۱۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۴

۱۸۰۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۸۰۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۸۰۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۹۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۱۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۳۰۰

25كيلو

[ چهارشنبه 1393/08/28 ] [ 10:42 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User