بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-ابهر  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
ارسال آخرین قیمت میلگرد از طریق پیامک
10009155512718
التماس دعا


۲۹/مهر/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۲۶۰

A3 ميلگرد۱۴موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۲۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۳۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۹۸۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۹۸۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۸۹۸۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۴۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۱۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۰۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۸۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۱۵۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۴۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۳۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۸۱۰

      A3          

ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد البرز سایز{ ۱۲}

۱۸۱۲۰

                     A2                           
۲

میلگرد البرز سایز {۱۲}

۱۸۳۲۰

       A3             
۳

میلگرد البرز سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۰۷۰

      A3          

ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۹۰۰

                        هم وزن                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

  ۷/۵کیلو
۳ قوطي۲۰*۲۰                        

۲۵۰۰۰

  ۵/۵كيلو

[ سه شنبه 1393/07/29 ] [ 10:50 ] [ عارفخانی ]


۲۸/مهر/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۲۶۰

A3 ميلگرد۱۴موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۲۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۳۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۹۸۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۹۸۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۸۹۸۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۴۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۱۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۰۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۸۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۱۵۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۴۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۳۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۸۱۰

      A3          

ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد البرز سایز{ ۱۲}

۱۸۱۲۰

                     A2                           
۲

میلگرد البرز سایز {۱۲}

۱۸۳۲۰

       A3             
۳

میلگرد البرز سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۰۷۰

      A3          

ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۹۰۰

                        هم وزن                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

  ۷/۵کیلو
۳ قوطي۲۰*۲۰                        

۲۵۰۰۰

  ۵/۵كيلو

[ دوشنبه 1393/07/28 ] [ 10:34 ] [ عارفخانی ]


۲۷/مهر/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۲۶۰

A3 ميلگرد۱۴موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۲۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۳۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۹۸۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۹۸۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۸۹۸۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۴۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۱۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۰۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۸۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۱۵۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۴۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۳۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۸۱۰

      A3          

ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد البرز سایز{ ۱۲}

۱۸۱۲۰

                     A2                           
۲

میلگرد البرز سایز {۱۲}

۱۸۳۲۰

       A3             
۳

میلگرد البرز سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۰۷۰

      A3          

ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۹۰۰

                        هم وزن                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۲۰۰۰

   ۵/۷كيلو
۳ قوطي۲۰*۲۰                        

۲۵۰۰۰

  ۵/۵كيلو

[ یکشنبه 1393/07/27 ] [ 11:16 ] [ عارفخانی ]


۲۶/مهر/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۲۶۰

A3 ميلگرد۱۴موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۲۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۳۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۹۸۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۹۸۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۸۹۸۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۴۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۱۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۰۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۸۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۱۵۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۴۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۳۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۸۱۰

      A3          

ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد البرز سایز{ ۱۲}

۱۸۱۲۰

                     A2                           
۲

میلگرد البرز سایز {۱۲}

۱۸۳۲۰

       A3             
۳

میلگرد البرز سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۰۷۰

      A3          

[ شنبه 1393/07/26 ] [ 10:58 ] [ عارفخانی ]


۲۴/مهر/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۲۸۰

A3 ميلگرد۱۴موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۲۷۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۳۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۷۹۸۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۵۳۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۷۹۸۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۸۹۸۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۴۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۱۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۰۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۸۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۱۵۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۴۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۳۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا2۵}

۱۷۸۱۰

      A3          

ردیف
البرز ایرانیان(فایکو)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد البرز سایز{ ۱۲}

۱۸۱۲۰

                     A2                           
۲

میلگرد البرز سایز {۱۲}

۱۸۴۲۰

       A3             
۳

میلگرد البرز سایز {۱۴تا2۵}

۱۸۱۲۰

      A3          

[ پنجشنبه 1393/07/24 ] [ 10:15 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User