بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-ابهر  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
ارسال آخرین قیمت میلگرد از طریق پیامک
10009155512718
التماس دعا


۰۱/شهريور/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۶۰۰

A3
2

میلگرد نیشابور سایز  ۱۴

---

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۲۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۶۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۱۰۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۶۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۱۰۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۱۰۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۳۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۷۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۵۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۵۰۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۳۷۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۳۷۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۰۸۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۹۸۰

      A3          

[ شنبه 1393/06/01 ] [ 10:20 ] [ رحمان عارفخانی ]


۳۰/مرداد/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۶۰۰

A3
2

میلگرد نیشابور سایز  ۱۴

---

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۲۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۷۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۱۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۷۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۱۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۱۵۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۵۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۹۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۶۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۴۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۰۸۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۹۸۰

      A3          

[ پنجشنبه 1393/05/30 ] [ 10:46 ] [ رحمان عارفخانی ]


۲۹/مرداد/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۶۰۰

A3
2

میلگرد نیشابور سایز  ۱۴

---

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۲۰

A3
4

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۱۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۷۲۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۱۷۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۷۲۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۱۷۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۱۷۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۵۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۹۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۶۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۴۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۸۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۸۰۸۰

      A3          

[ چهارشنبه 1393/05/29 ] [ 11:27 ] [ رحمان عارفخانی ]


۲۸/مرداد/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۶۰۰

A3
2

میلگرد نیشابور سایز  ۱۴

---

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۳۰

A3
4

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۲۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۷۲۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۱۷۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۷۲۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۱۷۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۱۷۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۵۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۹۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۶۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۴۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۸۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۸۰۸۰

      A3          

[ سه شنبه 1393/05/28 ] [ 10:7 ] [ رحمان عارفخانی ]


۲۷/مرداد/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۶۰۰

A3
2

میلگرد نیشابور سایز  ۱۴

---

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۳۰

A3
4

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۲۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۷۲۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۱۷۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۷۲۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۱۷۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۲۲۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۵۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۹۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۶۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۴۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۱۸۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۸۰۸۰

      A3          

[ دوشنبه 1393/05/27 ] [ 13:7 ] [ رحمان عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان
بافاکتور رسمی#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User