بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-ابهر  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
ارسال آخرین قیمت میلگرد از طریق پیامک
10009155512718
التماس دعا


۲۵/شهريور/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۴۰۰

A3 ميلگرد۱۴و۲۵موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۳۷۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۴۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۵۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۰۰۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۵۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۰۰۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۰۰۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۲۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۵۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۲۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۱۵۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۵۳۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۱۸۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۱۸۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۴۷۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۹۲۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۸۲۰

      A3          

[ سه شنبه 1393/06/25 ] [ 9:29 ] [ عارفخانی ]


۲۴/شهريور/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۴۰۰

A3 ميلگرد۱۴و۲۵موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۲۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۴۰

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۰۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۰۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۰۵۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۳۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۳۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۲۰۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۵۳۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۱۸۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۱۸۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۸۴۷۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۹۲۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۸۲۰

      A3          

[ دوشنبه 1393/06/24 ] [ 10:47 ] [ عارفخانی ]


۲۳/شهريور/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۴۷۰

A3 ميلگرد۱۴و۲۵موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۴۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۴۵

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۰۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۰۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۰۵۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۳۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۳۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۲۰۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۵۳۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۲۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۲۰۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۸۷۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۷۷۰

      A3          

[ یکشنبه 1393/06/23 ] [ 10:54 ] [ عارفخانی ]


۲۲/شهريور/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۴۵۰

A3 ميلگرد۱۴و۲۵موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۴۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۴۵

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۰۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۰۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۱۰۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۴۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۷۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۳۰۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۵۳۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۲۳۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۲۳۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۸۷۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۷۷۰

      A3          

[ شنبه 1393/06/22 ] [ 11:0 ] [ عارفخانی ]


۲۰/شهريور/1393


ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۸۴۵۰

A3 ميلگرد۱۴و۲۵موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۶ تا ۲۸}

۱۸۱۴۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۸۴۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۴۵

A3

ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۸۰۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۸۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۸۰۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۹۱۰۰

A2

ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۹۴۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۸۷۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۸۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۸۳۰۰

A3

ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۲۰۰۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۹۸۰۰ A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۶۰۰

A3

ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۸۵۳۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۴

۱۸۲۳۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۲ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۶تا۲۸}

۱۸۲۳۰

A3

ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۳۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۹۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۹۳۰۰

A3

ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۸۰۵۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱2تا2۵}

۱۷۹۵۰

      A3          

[ پنجشنبه 1393/06/20 ] [ 10:28 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User